Cursus statistiek

Cursussen Statistiek. Vind jouw docent Statistiek in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.
cursus statistieken

Cursus statistiek

Statistiek is, in de meest algemene zin, een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren, interpreteren, presenteren en organiseren van kwantitatieve of kwalitatieve gegevens. Statistiek kan gebruikt worden om complexe fenomenen te onderzoeken, trends te ontdekken, voorspellingen te doen, weloverwogen beslissingen te nemen en conclusies te trekken uit gegevens. Veel studenten vragen Cogito om een helpende hand om te zegevieren in hun examen statistiek. Daar zijn we voor!

Dit zijn slechts enkele van de gebieden waarop onze gekwalificeerde civiel ingenieurs u kunnen helpen.

Bevolking

Een populatie is de volledige verzameling individuen, objecten, gebeurtenissen of waarnemingen die gemeenschappelijke kenmerken hebben en van belang zijn voor een bepaald statistisch onderzoek.

Voorbeeld

Een steekproef is een deelverzameling van de populatie die geselecteerd is voor onderzoek. Steekproeven worden gebruikt als het duur, moeilijk of onmogelijk is om de hele populatie te bestuderen.

Variabele

Een variabele is een specifiek kenmerk dat wordt gemeten of waargenomen in een statistisch onderzoek. Variabelen kunnen kwantitatief (numeriek meetbaar) of kwalitatief (categorische beschrijvingen) zijn.

Distributie

De verdeling van een variabele beschrijft hoe de waarden van die variabele verdeeld zijn. Ze kan grafisch worden voorgesteld in de vorm van een histogram, dichtheidscurve of andere grafiek.

Gemiddeld

Het gemiddelde is een maat voor de centrale tendens die de som van de waarden van een variabele weergeeft, gedeeld door het totale aantal waarden. Het wordt vaak gebruikt om een typische waarde van de variabele weer te geven.

Mediaan

De mediaan is een andere maat voor de centrale tendens en vertegenwoordigt de waarde die de verdeling in twee gelijke delen verdeelt. De mediaan is minder gevoelig voor extreme waarden dan het gemiddelde.

Standaardafwijking 

De standaarddeviatie is een maat voor spreiding die de spreiding van waarden rond het gemiddelde aangeeft. Een hogere standaarddeviatie duidt op een grotere variabiliteit in de gegevens.

Correlatie

Correlatie is een statistische maat die de relatie tussen twee variabelen evalueert. De correlatie kan positief zijn (de twee variabelen nemen samen toe), negatief (de ene variabele neemt toe terwijl de andere afneemt) of nul (geen duidelijke relatie).

Hypothese testen

Een hypothesetest is een statistische procedure die gebruikt wordt om een beslissing te nemen of een conclusie te trekken over een populatie op basis van de waargenomen steekproeven. Hierbij worden een nulhypothese en een alternatieve hypothese geformuleerd, waarna gegevens worden verzameld om de plausibiliteit van de nulhypothese te beoordelen.

Regressie

Regressie is een statistische methode die wordt gebruikt om het verband tussen een afhankelijke variabele en een of meer onafhankelijke variabelen te modelleren. Het wordt gebruikt om de waarden van de afhankelijke variabele te voorspellen of te schatten als functie van de waarden van de onafhankelijke variabelen.

Deze termen vertegenwoordigen een klein deel van het enorme gebied van de statistiek. Statistiek wordt op veel gebieden gebruikt, zoals wetenschap, het bedrijfsleven, economie, geneeskunde en sociologie, om gegevens te begrijpen en te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen.

cursus statistieken

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons