Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene informatie

Website uitgever :
Deze website wordt beheerd door :
COGITO S.A.
Alsembergsesteenweg, 1017
B-1180 Brussel

Bedrijfsnummer 476.425.002
Tel: 078 056 056
Contact e-mailadres: [email protected]

2. Preambule

Het gebruik van de site vormt een automatische en onherroepelijke aanvaarding door de gebruiker van de gebruiksvoorwaarden, voorwaarden en disclaimers op de site. Wij behouden ons het recht voor delen te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig controleren op wijzigingen. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door uw verdere gebruik van de Website, ongeacht of u de wijzigingen hebt gelezen of niet. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u onze site niet gebruiken.

3. Gereserveerde toegang

Tenzij anders vermeld, verleent COGITO de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt toegangsrecht om deze Website en de documenten die hij bevat te gebruiken en te bekijken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, dat moet voldoen aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het downloaden van de Inhoud op uw computer geeft u geen eigendomsrechten op de Inhoud. U mag de Inhoud niet wijzigen of gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het afdrukken ervan of het gebruik ervan op een andere website of computernetwerk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COGITO. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord geen robot, spider, ander automatisch apparaat of manueel proces te gebruiken om webpagina's van onze Website of de Inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COGITO. U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of te trachten te verstoren. U stemt er verder mee in geen handelingen te verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen voor de infrastructuur van de Website.

In geval van frauduleus gebruik van deze site door een gebruiker, kan COGITO hem het recht op toegang tot de site ontnemen. Elk frauduleus gebruik kan ook door COGITO worden vervolgd.

4. Informatie over producten en diensten

COGITO kan de informatie op deze site over producten en diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze informatie wordt verstrekt zonder enige garantie van geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Bescherming van persoonsgegevens en "cookies

COGITO verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Wanneer u deze site bezoekt, zult u ons waarschijnlijk een aantal persoonsgegevens over uzelf verstrekken, hetzij om ons in staat te stellen uw verzoek om informatie te beantwoorden, hetzij om u de goederen of diensten te leveren waarom u hebt verzocht, hetzij om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor COGITO S.A.

Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

"Koekjes
Wanneer u deze site bezoekt, gebruiken wij "cookies". Cookies" zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen vastleggen, die wij bij uw volgende bezoek kunnen lezen. Hierdoor hoeft u niet opnieuw informatie in te voeren die u al hebt verstrekt bij het invullen van een vragenlijst, en kunnen wij u informatie verstrekken die is afgestemd op uw interesses. Deze informatie wordt gedurende 12 maanden bewaard.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Copyright
Alle informatie of documenten op de site en alle voor de site gecreëerde elementen zijn ofwel eigendom van de onderneming die de site publiceert of van haar dochterondernemingen of gelieerde entiteiten, ofwel onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en representatierechten die aan laatstgenoemden zijn verleend. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht zodra zij op deze site ter beschikking van het publiek worden gesteld. Geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

De reproductie van de documenten op de site is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor strikt persoonlijk gebruik door de gebruiker: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de onderneming die de site publiceert.

In alle gevallen moet de toegestane reproductie van de informatie op deze site de bron en de desbetreffende copyrightvermelding vermelden.

Bijzondere kenmerken
Tenzij anders vermeld, zijn de op deze site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken (® en TM-producten) eigendom van de uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de site.

7. Hyperlinks

Activering van links
De uitgever van de site en zijn dochterondernemingen en filialen wijzen formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar ze links aanbieden. Deze links worden voorgesteld aan de gebruikers van deze site als een service. De beslissing om de links te activeren ligt uitsluitend bij de gebruikers van de site.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen ("Informatie") op deze site worden te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het moment dat u er kennis van neemt. De uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen staan echter niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. De gebruiker aanvaardt volledig de risico's verbonden aan het krediet dat hij verleent.

Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u of elke andere persoon die deze ontvangt, het belang ervan voor een bepaald doel kan vaststellen alvorens deze te gebruiken. De uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het krediet dat aan deze informatie wordt verleend, uit het gebruik ervan of uit het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen.

Deze Informatie mag niet worden beschouwd als aanbevelingen voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formules die in strijd zouden zijn met een octrooi, een auteursrecht of een gedeponeerd handelsmerk. De uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen wijzen alle verantwoordelijkheid af, uitdrukkelijk of impliciet, indien het gebruik van deze informatie in strijd is met een octrooi, een auteursrecht of een gedeponeerd handelsmerk.

Er wordt geen garantie, expliciet of impliciet, gegeven voor de verhandelbaarheid van de verstrekte informatie, noch voor de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch voor de producten of diensten waarnaar in dergelijke informatie wordt verwezen.

De informatie op de site, met inbegrip van de informatie over de prijs, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die de uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen leveren om correcte en actuele informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er fouten en/of tikfouten op de site staan. De uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen behouden zich het recht voor de inhoud van hun sites te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Contacteer ons