Cogito SA FS

Voorwaarden voor "Hoger Onderwijs" (universiteiten, hogescholen) - voor middelbare en lagere studenten, zie verder op deze pagina

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle leerlingen en hun ouders, die ze ook voor akkoord ondertekenen. Ze accepteren ze door zich in te schrijven bij Cogito. Met eventuele bijzondere omstandigheden zal rekening worden gehouden na voorafgaande schriftelijke overeenstemming tussen de student en Cogito. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 2

Een student die zich inschrijft bij Cogito kiest voor de Privébegeleiding, het Universitair Werkmethodiekseminar, de Begeleide Blokkade of het product dat bij het uitreiken van de factuur wordt aangegeven. Er is geen verplichting om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.

Artikel 3 - Rechten

3.1. De te betalen vergoedingen bestaan uit een vast bedrag (jaarlijkse administratieve vergoeding) en een variabel bedrag (dat afhangt van de dienst waarvoor de student is ingeschreven). De jaarlijkse administratieve bijdrage, die 65 euro bedraagt, geldt voor het lopende academiejaar, tot en met de zomerperiode, voor alle kinderen van eenzelfde gezin (in strikte zin: broers, zussen).

3.2 "Coaching privélessen". Verschillende pakketten.

"Coaching Privé-onderwijs" is het "standaard" product voor studenten in het hoger onderwijs gedurende het jaar. In een met de leerling overeengekomen tempo: - begeleidt de opleider het werk van de leerling in de overeengekomen vakken; - stelt samen met de leerling een nauwkeurig, realistisch en regelmatig bijgewerkt werkprogramma op; - helpt de leerling zijn werk tijdens de week en in het weekend te organiseren; - controleert systematisch en grondig zijn kennis; - brengt de leerling bij als hij problemen heeft met het begrip en geeft hem een duwtje in de rug als hij vaart verliest. De Cogito trainer past zijn of haar follow-up aan de persoonlijkheid, de behoeften en het tempo van de student aan, en neemt zo vaak als nodig contact op en ontmoet de student om ervoor te zorgen dat hij of zij het programma volgt.

3.3. Een "pakket van 10 uur" is beschikbaar voor eenmalige behoeften, bijvoorbeeld voor een follow-up in één onderwerp; het tarief voor dit pakket bedraagt 520 euro, inclusief belastingen. Een "pakket van 20 uur" is beschikbaar voor een intensievere follow-up; het tarief bedraagt EUR 980 inclusief belasting. Het tarief voor het "30-uurspakket" is EUR 1.440 inclusief BTW en het tarief voor het "40-uurspakket" is EUR 1.880 inclusief BTW. Deze uren kunnen worden gebruikt tussen het moment van inschrijving en het einde van het academisch jaar (31 augustus daaropvolgend). Tijdens de examenperiode is een "5-uurspakket" beschikbaar; de kosten bedragen 275 euro, inclusief belasting.

3.4. De voorbereiding op het medisch en tandheelkundig toelatingsexamen is strikt individueel en vindt plaats in blokken van 15 uur. De vergoeding bedraagt 970 euro, inclusief BTW.

3.5. Seminar over de methodologie van academisch werk: de kosten van dit seminar, dat strikt individueel is en 2,5 tot 3 uur duurt, op afstand of in onze kantoren (zoals u wenst), bedragen 250 euro inclusief belasting.

3.6. Geassisteerde blokkade. De kosten van een 5-daagse niet-residentiële week met blokkadebegeleiding bedragen 975 euro inclusief BTW.

3.7. De vergoeding voor de Oriëntatiebeoordeling bedraagt 250 euro inclusief BTW.

Artikel 4 - Betaling

De rechten (jaarlijkse administratiekosten 65 euro + waarborgsom verschuldigd volgens de gekozen dienst) moet worden betaald bij ontvangst van de factuur op rekening SA COGITO nr. 735- 0032067-45 (IBAN BE44735003206745, BIC KREDBEBB, rekening bij KBC Bank, Stéphanieplein, 10 - 1050 Brussel).

Voor alle diensten wordt gedurende de eerste dagen van de maand volgend op de diensten een overzicht van de gewerkte uren verzonden, via het in artikel 9 bedoelde maandoverzicht.

Aan de hand van de rekeningafschriften die u elke maand ontvangt, overeenkomstig artikel 9, kunt u precies weten welke diensten reeds zijn verleend.

De geabonneerde diensten worden verleend gedurende het lopende school- of academische jaar, zonder overdracht van het ene naar het andere jaar. Er vindt geen terugbetaling plaats als de leerling/ouders besluiten de uren of diensten waar hij/zij recht op heeft niet aan te vragen.

Artikel 5

Afspraken worden in onderling overleg met de student gemaakt, die erop moet toezien dat ze worden nageleefd. Elke vertraging van de student ten opzichte van het geplande tijdstip zal worden meegerekend, en elke annulering de dag voor of op de dag van de sessie zal leiden tot het verlies van de sessie, behalve in geval van overmacht.
Elke annulering door COGITO de dag voor of op de dag van de sessie zal aanleiding geven tot een schadevergoeding gelijk aan de prijs van de geannuleerde sessie, behalve in geval van overmacht.

Artikel 6

Aan het einde van elke sessie stelt de Cogito-trainer samen met de student precieze doelstellingen vast, evenals een werkprogramma voor de volgende sessie. De student moet ervoor zorgen dat hij/zij deze doelstellingen naleeft. Elke sessie die wordt afgebroken omdat de leerling geen werk heeft, gaat in zijn geheel verloren en de ouders van de leerling worden per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de situatie.

Artikel 7

Elke dienst voor rekening van de leerling wordt meegerekend in het geleverde uurvolume (een uur correctie van oefeningen staat bijvoorbeeld gelijk aan een uur individuele lessen) tegen het tarief van het onderschreven privé-lespakket of, bij gebrek daaraan, tegen 50 euro/uur.

Artikel 8 - Annulering van een cursus door de student/ouders

8.1 Behalve in geval van overmacht (onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenissen) is de klant die zijn inschrijving voor een face-to-face cursus (begeleide face-to-face blokkade) geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, annuleringskosten verschuldigd die worden berekend overeenkomstig artikel 8.3, onverminderd het recht van COGITO om volledige vergoeding van de door deze annulering geleden schade te vorderen. In geval van overmachtmoet de leerling/ouder het geval binnen 24 uur na het optreden van de overmacht per e-mail ([email protected]) indienen en de documenten verstrekken die de overmacht rechtvaardigen.

8.2 Er is geen annuleringsverzekering inbegrepen in de prijs van het bijstandsblok/de studiecursus.

8.3 Bij annulering van de cursus(sen) zijn de volgende bedragen verschuldigd: - bij annulering 30 dagen voor aanvang van de cursus: 25% van de prijs van de geboekte dienst - bij annulering tussen de 29e en 8e dag voor aanvang van de cursus: 50% van de prijs van de geboekte dienst - bij annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van de cursus: 75% van de prijs van de geboekte dienst - bij annulering op de dag van de cursus of na aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag van de geboekte dienst in rekening gebracht.

Alle annuleringen van een cursus moeten per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]. en per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan COGITO, chaussée d'Alsemberg, 1017, 1180 Ukkel, met het poststempel als bewijs van de datum van opzegging.

De verzending van de aangetekende brief is een essentiële voorwaarde om de annulering in aanmerking te nemen.

Artikel 8 bis - Annulering van een face-to-face cursus door COGITO

8 BIS. 1 In uitzonderlijke gevallen kan COGITO zich verplicht zien een cursus te annuleren omwille van de veiligheid van de deelnemers, onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht.

Het COGITO zal, indien mogelijk, een gelijkwaardige stage tegen dezelfde kosten aanbieden, die de student vrij kan aanvaarden. De ondertekenende leerling/ouder wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de annulering en het voorstel voor een nieuwe plaatsing.

8 BIS. 2 In geval van annulering van de cursus door COGITO om andere redenen dan vermeld in artikel 8 BIS. 1, zal de annulering aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de reeds betaalde bedragen - bij annulering tussen de 29e en de 8e dag voor het begin van de cursus: 50% van de prijs van het betaalde bedrag - bij annulering minder dan 8 dagen voor het begin van de cursus: 75% van de prijs van het betaalde bedrag - bij annulering op dezelfde dag of na het begin van de cursus: 100 % van het betaalde bedrag.

Artikel 9 - Facturering/Verrekening

9.1. De vergoedingen (jaarlijkse administratiekosten + tarief voor de gekozen dienst) moeten worden betaald na de uitreiking van de factuur op de rekening van COGITO die in artikel 4 wordt vermeld.

Indien het bedrag van de factuur niet contant wordt betaald, brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege, zonder enige aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling, rente op tegen 12% per jaar en wordt het verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 25 euro.

Cogito is eenzelfde onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd indien zij de door de leerling of zijn ouders bestelde diensten niet op het overeengekomen tijdstip levert, behoudens overmacht.

9.2. Het uitkeringsoverzicht wordt maandelijks afgegeven. Als u in de lopende maand een uitkering heeft ontvangen, ontvangt u aan het begin van de volgende maand een afrekening van Cogito.

Het maandelijkse overzicht is bedoeld om de leerling (of een van zijn ouders) te informeren over de diensten die in de voorgaande maand zijn verleend; wanneer het krediet is verbruikt, vormt het overzicht een factuur.

De verklaring vermeldt de geleverde diensten alleen ter informatie en vormt geen bevestiging van ontvangst van de bedragen van de (eerder ontvangen) factuur met betrekking tot de door de leerling (of een van zijn ouders) gekozen dienst.

9.3. Uit milieu-, economische en gemakoverwegingen geeft Cogito er de voorkeur aan facturen uitsluitend te verzenden per e-mail

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van COGITO gericht aan de ouder(s) die dit contract voor de diensten aan hun kind(eren) ondertekenen.
Als de meerderjarige student begunstigde is, ondertekent hij/zij ook deze algemene voorwaarden; in dat geval zijn de meerderjarige student en de ouder(s) hoofdelijk aansprakelijk tegenover COGITO.

Artikel 10

In geval van onenigheid trachten de partijen hun standpunten te verzoenen in het licht van deze algemene voorwaarden; indien de onenigheid blijft bestaan, zijn alleen de vrederechter van Ukkel of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

***

COGITO SA FS Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk

chaussée d'Alsemberg, 1013 - 1180 Brussel (hoofdkantoor)

ALGEMENE VOORWAARDEN "SECUNDAIR" & "PRIMAIR

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle studenten. Deze accepteert ze, met instemming van ten minste één van zijn of haar ouders, door zich in te schrijven bij Cogito. Met eventuele bijzondere voorwaarden zal rekening worden gehouden na voorafgaande schriftelijke toestemming. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 2

2.1. Er worden twee opties aangeboden: "Tutoring", in een kleine groep met individuele uitleg, en de optie "Plato", die strikt individueel is.

Een begeleidingssessie bestaat uit 3 uur ondersteuning, studie, individuele vakuitleg en werkorganisatie (face-to-face) of 2 uur ondersteuning, studie, individuele vakuitleg en werkorganisatie (afstandsonderwijs).  

2.2. Regelmaat. In beide formules verbindt de student zich ertoe ten minste één sessie per week bij te wonen. Indien nodig kan het aantal sessies per week op verzoek van de leerling (zijn/haar ouders) worden verhoogd.

2.3. Er wordt ook een strikt individuele workshop schoolwerkmethodologie van twee uur aangeboden.

Artikel 3

3.1. De te betalen vergoedingen bestaan uit een vast bedrag, de jaarlijkse administratieve vergoeding, en een variabel bedrag, dat afhangt van de door de leerling en zijn ouders gekozen formule. De jaarlijkse administratieve bijdrage van 65 euro geldt voor het lopende schooljaar, tot en met de zomerperiode, voor alle kinderen van hetzelfde gezin (in strikte zin: broers, zussen).

3.2 Er zijn twee soorten tutoring: face-to-face en afstandsonderwijs.

1°) Schoolondersteuning, face-to-face formule

5 sessies van drie uur voor 420 euro inclusief BTW.

10 sessies van drie uur voor 790 euro inclusief BTW.

Dit tarief per sessie blijft van kracht voor de volgende sessies.

2°) Schoolondersteuning, afstandsonderwijs

10 sessies van twee uur voor 520 euro inclusief BTW.

20 sessies van twee uur voor 980 euro inclusief BTW.

Dit tarief per sessie blijft van kracht voor de volgende sessies.

3.3. Het pakket "Platon" omvat 20 uur individuele lessen voor 880 euro inclusief belastingen, of 30 uur individuele lessen voor 1260 euro inclusief belastingen.

3.4. De kosten voor de workshop Schoolwerkmethodologie bedragen 135 euro (inclusief BTW).

Artikel 4 - Betaling

De vergoedingen (jaarlijkse administratieve kosten + tarief voor de gekozen formule) moeten worden betaald na de uitreiking van de factuur op de rekening van COGITO NV FS 735-0032067-45 (IBAN BE44 735003206745, BIC KREDBEBB, rekening bij KBC Bank, Stéphanieplein 10 - 1050 Brussel).

Tijdens de eerste dagen van de maand volgend op de geleverde diensten wordt een overzicht van de geleverde diensten toegezonden, via het in artikel 9 bedoelde maandoverzicht.

Voorbeeld: Als de leerling op 15 oktober wordt ingeschreven voor het bijlespakket van 5 sessies, is 65 euro (jaarlijkse administratiekosten) + 420 euro, dus in totaal 485 euro, contant verschuldigd, onder voorbehoud van de in artikel 9 bedoelde toeslagen.

Als de leerling 2 sessies heeft gevolgd, op 18 en 25 oktober, ontvangt de leerling (of een van zijn/haar ouders) in de eerste dagen van november een verklaring met de exacte prestaties die al zijn geleverd.

De geabonneerde diensten worden verleend gedurende het lopende school- of academische jaar, zonder overdracht van het ene naar het andere jaar. Er vindt geen terugbetaling plaats als de leerling/ouders besluiten de uren of diensten waar hij/zij recht op heeft niet aan te vragen.

Artikel 5

Elke vertraging ten opzichte van het geplande tijdstip wordt in rekening gebracht, en elke annulering de dag vóór of op de dag van de geplande sessie heeft tot gevolg dat de sessie verloren gaat, behalve in geval van overmacht. Elke annulering de dag voor of op de dag van de sessie door COGITO geeft aanleiding tot een schadevergoeding gelijk aan de prijs van de geannuleerde sessie, behalve in geval van overmacht.

Artikel 6

Tijdens de schoolvakanties worden cursussen georganiseerd. Deze cursussen zijn al dan niet residentieel.

6.1 De residentiële cursus duurt vijf dagen en kost 835 euro (645 euro + 190 euro voor verblijf).

6.2 Indien de niet-residentiële cursus zich uitstrekt over een periode van vijf opeenvolgende dagen, tegen een tarief van zes uur per dag, bedraagt de vergoeding 645 euro. Het tarief voor cursussen van meer of minder dan vijf dagen wordt per geval gespecificeerd.

Artikel 7

Op belangrijke momenten in het schooljaar, met name in de aanloop naar het CEB, CE1D en CESS, worden residentiële studieweekenden georganiseerd. De prijs van een 2-daags residentieel weekend bedraagt 318 euro.

Artikel 8 - Annulering van een cursus door de student/ouders

8.1 Behalve in geval van overmacht (onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis), is de klant die zijn inschrijving voor een residentiële of niet-residentiële cursus geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, annuleringskosten verschuldigd die worden berekend overeenkomstig artikel 8.3, onverminderd het recht van COGITO om volledige vergoeding van de door deze annulering geleden schade te vorderen. In geval van overmacht moet de leerling/ouder de school uiterlijk 24 uur na het optreden van de overmacht per e-mail [email protected] op de hoogte stellen en de documenten verstrekken die de overmacht rechtvaardigen.

8.2 In de prijs van de opleiding is geen annuleringsverzekering inbegrepen.

8.3 Annulering van de cursus(sen) door de student/ouders brengt betaling van de volgende bedragen met zich mee: - bij annulering 30 dagen voor aanvang van de cursus: 25% van de prijs van de geboekte dienst - bij annulering tussen de 29e en de 8e dag voor aanvang van de cursus: 50% van de prijs van de geboekte dienst - bij annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van de cursus: 75% van de prijs van de geboekte dienst

Elke annulering van een cursus moet gebeuren per e-mail aan [email protected] en ook per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan COGITO, chaussée d'Alsemberg, 1013, 1180 Ukkel, waarbij het poststempel als bewijs geldt van de datum van annulering.

De verzending van de aangetekende brief is een essentiële voorwaarde om de annulering in aanmerking te nemen.

Artikel 8 bis - Annulering van een cursus door COGITO

8 BIS. 1 In uitzonderlijke gevallen kan COGITO zich genoodzaakt zien een cursus te annuleren om redenen die verband houden met de veiligheid van de deelnemers, een onvoldoende aantal ingeschreven studenten of in geval van overmacht.

COGITO zal, indien mogelijk, een gelijkwaardige cursus tegen dezelfde kosten aanbieden, die de student vrij kan aanvaarden. De ondertekenende student/ouder wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de annulering en het voorstel voor een nieuwe cursus.

8 BIS. 2 In geval van annulering van de cursus door COGITO om andere redenen dan vermeld in artikel 8 BIS. 1, zal de annulering aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de prijs van de geboekte dienst - voor een annulering tussen de 29ste en de 8ste dag voor het begin van de cursus: 50% van de prijs van de geboekte dienst - voor een annulering minder dan 8 dagen voor het begin van de cursus: 75% van de prijs van de geboekte dienst - voor een annulering op de dag zelf of na het begin van de cursus: 100 % van de prijs van de geboekte dienst.

Artikel 9 - Facturering/Verrekening

9.1. De vergoedingen (jaarlijkse administratiekosten + tarief van de gekozen formule) moeten worden betaald na uitreiking van de factuur op de rekening van COGITO vermeld in artikel 4.

Indien het bedrag van de factuur niet contant wordt betaald, brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege rente op tegen 1% per maand en wordt het verhoogd met een vaste en onherleidbare vergoeding van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 25 euro.

Cogito is dezelfde vaste en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd indien zij de door de leerling of zijn ouders bestelde diensten niet op het overeengekomen tijdstip levert, behoudens overmacht.

9.2. Het uitkeringsoverzicht wordt maandelijks afgegeven. Als u in de lopende maand een uitkering heeft ontvangen, ontvangt u aan het begin van de volgende maand een afrekening van Cogito.

De verklaring vormt geen factuur en is bedoeld om de leerling (of een van zijn ouders) te informeren over de diensten die in de voorgaande maand zijn verleend Wanneer het krediet is gebruikt, vormt de verklaring een factuur.

De verklaring bevat de prijs van de sessies die uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en vormt geen ontvangstbevestiging van de bedragen van de factuur die bij de inschrijving wordt ontvangen en betrekking heeft op de door de student (of een van zijn ouders) gekozen formule. 

9.3 Uit milieu-, economische en gemaksoverwegingen geeft Cogito er de voorkeur aan facturen uitsluitend per e-mail te verzenden. 

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van COGITO gericht aan de wettelijk verantwoordelijke ouder(s) die het onderhavige contract voor de aan zijn/haar kind verleende diensten ondertekenen.

Als de begunstigde meerderjarige student is, ondertekent hij of zij ook deze algemene voorwaarden; in dat geval zijn de meerderjarige student en de ouder(s) hoofdelijk aansprakelijk tegenover COGITO.

Artikel 10

In geval van onenigheid trachten de partijen hun standpunten te verzoenen in het licht van deze algemene voorwaarden; indien de onenigheid blijft bestaan, zijn alleen de vrederechter van Ukkel of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Contacteer ons